cf夜玫瑰去衣污图库

cf夜玫瑰去衣污图库

 又五芩散治外有微热,故用桂枝。「旋覆花汤主之」一句,亦必是错简,半产漏下,则气已下陷,焉有再用旋覆花下气之理?

 蜀椒味辛辣,性热有毒,闭口者其毒更胜。好虚说者,阳性好夸张也。

赵良曰:酒疸之黑,非女劳疸之黑也,盖女劳之黑,肾气所发也;酒疸之黑,败血之黑也。阴脉小弱者,脉形小不大,软弱无力,非细也。

 <目录>卷三\痰饮咳嗽病脉证并治第十三右二味,以水二升,煮取一升,分温再服。此条文义不纯,其中必有阙文,姑存其理可也。

有寒则逆,有热亦逆,逆则饮必从之,而妊娠之体,精凝血聚,每多蕴而成热者矣。以金银着耳门,引之则吐出,此物性感召之苦楝有雌雄两种,雄者无子,根赤有毒,服之使人吐不能止,有至死者。

下利者,初利则为气郁于大肠而不外渗,水气并下,但当利其小便,输其渗泻之窍,气宣而利止也。□无耳,以目为听,目凹陷,及腹有王字形者,皆有毒,慎之。

Leave a Reply